Welzijn

Jongeren en gezin.

“Bewust investeren in jonge gezinnen”.

De N-VA is een gezinspartij en wenst te investeren in jonge gezinnen. Zij vormen de basis voor een gezonde samenleving waar iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Tewerkstelling in eigen streek en voldoende aanbod van geschikte woningen maken dat jonge gezinnen zich thuis voelen in de gemeente.

De gemeente zorgt, samen met de private sector, voor voldoende kleuteropvang en buitenschoolse kinderopvang.

Ouders en opvoeders moeten terecht kunnen in een centraal aanspreekpunt waar ze antwoorden vinden op hun vragen en problemen. Ondersteuning moet er tevens zijn voor kwetsbare gezinnen: één-oudergezinnen, financieel zwakke gezinnen, tienermoeders.

Het lokale gezondheidsbeleid verdient alle aandacht: kankerpreventie, depressies, zelfdoding, dementie...

Wonen.

“De mogelijkheden scheppen om betaalbaar en aangepast te wonen in Ardooie - Koolskamp voor iedereen.”

De haalbaarheid van betaalbare bouwgronden, huizen of wooneenheden moet een blijvende zorg zijn.

De gemeente moet een woonbeleid op lange termijn ontwikkelen en zich focussen op de beschikbaarheid van één-gezinswoningen, woningen voor alleenstaanden, aangepaste woningen voor bejaarden en gehandicapten, woningen voor jonge gezinnen en sociale woningen.

Er moet een actief beleid komen inzake opsporing en bestraffing van leegstand.

Senioren.

“De vergrijzing actief en ondernemend aanpakken als dé uitdaging voor de toekomst”.

De vergrijzing van de bevolking neemt sterk toe. Senioren blijven een belangrijke schakel in de samenleving die we kansen moeten geven waar het kan en ondersteunen waar het moet.

Met de vergrijzing neemt ook de zorgbehoevendheid toe. Het OCMW speelt hier een belangrijke rol en moet meer financiële middelen ter beschikking krijgen om de uitdaging voor de toekomst aan te gaan.

Het OCMW bouwt een “ouderenloket” uit waar alle inlichtingen kunnen bekomen worden over afhandeling thuiszorg, opname in instellingen, pensioen- en zorgverzekering.

De vrijwillige inzet van senioren in de samenleving moet beter aangemoedigd en ondersteund worden.

De seniorenraad moet een gelijke partner worden in het uittekenen van het seniorenbeleid.

Sociaal beleid.

“Het OCMW alle ondersteuning geven voor een waardig sociaal beleid”.

Het OCMW is de draaischijf van het lokaal sociaal beleid en moet hiertoe meer dan in het verleden alle steun en mogelijkheden van het gemeentebestuur krijgen.

Elke burger moet, zonder drempelvrees, terecht kunnen aan het centrale loket met directe doorverwijzing, indien nodig, naar gespecialiseerde hulpverleners om zijn administratieve, juridische en financiële problemen te bespreken en op te lossen.

De mandatarissen van het OCMW moeten bekwaam zijn en gemotiveerd: een mandaat in het OCMW is geen troostprijs.

Gemeente en OCMW moeten een concreet samenwerkingsakkoord op punt stellen om elkaars overlappende diensten te fusioneren. Zo kunnen alle facilitaire diensten van de gemeente en van het OCMW samen beheerd worden, zoals personeelsdienst, technische dienst, aankoopdienst, informatica, energiebeheer.

Met de vrijgekomen middelen kunnen nieuwe initiatieven genomen worden om de dienstverlening aan de bevolking te verbeteren en uit te breiden.